Regulamin

Odpowiadamy na wszystkie pytania i wątpliwości dotyczące wynajmu Tesli i zakupu kuponów.

Warunkiem skorzystania z usług i prawidłowego użycia kuponu „TeslaWynajem.pl” jest zapoznanie się i przestrzeganie poniżej przedstawionego REGULAMINU. Regulamin korzystania z serwisu „TeslaWynajem.pl” i usług świadczonych przez Tesla Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu 60-176, przy ul. Rzepińskiej 21, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu VIII Wydział Gospodarczy pod nr KRS 0000351222.

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Regulamin niniejszy oparty jest na przepisach wynikających z:

– ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks Cywilny (Dz. U. z 2014 r., poz. 121 z późn. zm.),

– ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r., poz. 827 z późnn. zm.),

– ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną,(Dz. U. z 2013 r., poz.1422 z późn. zm.),

– ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1182 z późn. zm.),

Regulamin jest udostępniony nieodpłatnie za pośrednictwem strony internetowej www.teslawynajem.pl i zapewnia możliwość zapoznania się z jego treścią przed zawarciem umowy. Regulamin udostępniany jest na formularzu zakupu.

Kontakt ze Sklepem – za pośrednictwem poczty elektronicznej: biuro@teslawynajem.pl; telefonicznie: +48 885 364656; pisemnie na adres: ul. Rzepińska 21, 60-176 Poznań.

2.Tesla Polska Sp. z o.o. przyjmuje, że każdy KLIENT, we własnym interesie podaje wszelkie informacje prawidłowo i w zgodzie ze stanem faktycznym; w związku z tym odpowiedzialność za skutki nieprawidłowości wynikających z niewłaściwego, niekompletnego lub niezgodnego z prawdą wypełnienia formularzy systemu (podania danych niezbędnych do prawidłowej realizacji zamówionego przejazdu) ponosi tylko i wyłącznie KLIENT.

2.1) W przypadku PREZENTÓW, z których skorzystanie może zależeć od stanu zdrowia, ogólnej kondycji psychofizycznej lub wieku OBDAROWANEGO, Tesla Polska Sp. z o.o. przyjmuje, że każdy KLIENT upewnił się, że OBDAROWANY może skorzystać z wybranego PREZENTU. W szczególności wymagane jest posiadanie aktualnego prawa jazdy co najmniej kategorii „B”, praktycznej umiejętności prowadzenia samochodów osobowych oraz podstawowej znajomości języka angielskiego. Jeżeli okaże się, że stan zdrowia, ogólna kondycja psychofizyczna OBDAROWANEGO, wiek, brak uprawnień lub umiejętności nie pozwalają na realizację PREZENTU to ani OBDAROWANEMU ani KLIENTOWI nie przysługują żadne roszczenia, w szczególności roszczenie o zwrot zapłaconej przedpłaty, w stosunku do Tesla Polska Sp. z o.o.

II. DEFINICJE POJĘĆ UŻYTYCH W NINIEJSZYM REGULAMINIE:

Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają:

– KLIENT – osoba, która na rzecz OBDAROWANEGO zamawia w Tesla Polska Sp. z o.o. – działającej w imieniu własnym i na własny rachunek – PREZENT,

– VOUCHER – dokument potwierdzający zawarcie umowy i uprawniający jego okaziciela (OBDAROWANEGO) do otrzymania PREZENTU określonego w tym dokumencie,

– OKRES WAŻNOŚCI VOUCHERA – czas, w którym PREZENT musi zostać zarezerwowany oraz faktycznie zrealizowany. Po upływie tego okresu REALIZACJA PREZENTU nie jest możliwa. OKRES WAŻNOŚCI VOUCHERA wynosi 6 miesięcy od daty złożenia zamówienia za pośrednictwem strony internetowej. Niekiedy OKRES WAŻNOŚCI VOUCHERA może być krótszy, np. gdy VOUCHER zostanie zakupiony podczas specjalnej akcji promocyjnej, ale wówczas będzie to wyraźnie określone na VOUCHERZE oraz w regulaminie danej akcji promocyjnej.

– REZERWACJA – zgłoszenie przez OBDAROWANEGO preferowanego terminu REALIZACJI PREZENTU poprzez oficjalną stronę TESLAWYNAJEM w serwisie Faceboook, telefonicznie, osobiście lub mailowo. Zgłoszony termin musi być potwierdzony przez WYKONAWCĘ drogą mailową.

– TERMIN REZERWACJI – 28 dzień przed upływem OKRESU WAŻNOŚCI VOUCHERA jest ostatnim dniem, w którym możliwe jest dokonanie REZERWACJI. Jeżeli OBDAROWANY dokona REZEREWACJI PREZENTU przed upływem TERMINU REZERWACJI, to Tesla Polska Sp. z o.o. gwarantuje, że jego PREZENT zostanie zrealizowany w najbliższym dostępnym terminie, nawet jeżeli OKRES WAŻNOŚCI VOUCHERA upłynie.

– OBDAROWANY – osoba, która po dokonaniu REZERWACJI i okazaniu VOUCHERA jest uprawniona do REALIZACJI PREZENTU, określonego w niniejszym regulaminie,,

– WYKONAWCA – osoba fizyczna lub prawna oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej realizująca/e PREZENT

– REALIZACJA PREZENTU – wykonanie zamówionej przez KLIENTA usługi (PREZENTU) na rzecz OBDAROWANEGO.

– PREZENT – usługa, której wykonanie Tesla Polska Sp. z o.o. działając na rzecz KLIENTA w imieniu własnym i na własny rachunek zamawia u WYKONAWCY,

– SYSTEM ZAWIERANIA UMOWY – zwany dalej SYSTEMEM, jest to jeden z elementów komputerowego serwisu TeslaWynajem.pl, który umożliwia obsługę procesu zawarcia umowy przy wykorzystaniu algorytmu – procedur postępowania zawartych w niniejszym Regulaminie,

– NUMER REZERWACYJNY – jest to ciąg cyfr który identyfikuje konkretny VOUCHER i jest niezbędny do złożenia REZERWACJI. Jego znajomość uprawnia do wykorzystania prezentu. Nie należy zatem udostępniać go osobom nieupoważnionym do realizacji prezentu.

– NUMER ZAMÓWIENIA – to ciąg cyfr, który identyfikuje zamówienie konkretnego PREZENTU.

– OPIS PREZENTU – jest to określenie, czego OBDAROWANY może się spodziewać po danym PREZENCIE. Z tym, że Tesla Polska Sp. z o.o. zastrzega, że jest to opis określający charakter przeżycia, a faktyczna jego realizacja może odbiegać od określeń z serwisu www.teslawynajem.pl, w zakresie takich szczegółów jak dokładny czas trwania, wygląd urządzeń, rodzaj użytego sprzętu itp. W szczególności zdjęcia zamieszczone na stronie internetowej mają charakter przykładowy i nie muszą dokładnie odpowiadać faktycznej realizacji. Tesla Polska Sp. z o.o. dokłada jednak wszelkich starań, aby OPIS PREZENTU był jak najbliższy faktycznemu przebiegowi REALIZACJI PREZENTU.

UMOWA NAJMU – dodatkowa umowa zawierana z KLIENTEM lub OBDAROWANYM w przypadku zakupu kart „Dzień z TESLĄ” lub „Weekend z TESLĄ” regulująca warunki, na jakich pojazd jest zostawiany do pełnej dyspozycji OBDAROWANEGO. Zawierana jest w okresie między zakupem VOUCHERA a REZERWACJĄ,

– DZIEŃ ROBOCZY – każdy dzień od poniedziałku do piątku, w godzinach pracy biura Tesla Polska Sp. z o.o. tj. od 9.00 do 17.00, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy,

III. ZAWARCIE UMOWY I WARUNKI PŁATNOŚCI

1. Tesla Polska Sp. z o.o. działając w imieniu własnym i na własny rachunek zamawia u WYKONAWCY na rzecz KLIENTA PREZENT spośród aktualnie znajdujących się w ofercie na stronie internetowej serwisu TeslaWynajem.pl.

2. Zamówienie PREZENTU następuje poprzez zastosowanie się do procedur przewidzianych przez SYSTEM tj.:

a. wybranie PREZENTU, którego zamówieniem jest zainteresowany KLIENT, co następuje poprzez wybór jednej z opcji dostępnych na formularzu zatytułowanym „KARTA PODARUNKOWA” dostępnym po kliknięciu w guzik „podaruj przejazd Teslą”,

b. zaakceptowanie wyboru PREZENTU i podanie swoich niezbędnych danych,

c. dokonanie przedpłaty za PREZENT poprzez kliknięcie przycisku „Płacę teraz z PayU” i realizację procesu płatności zgodnie ze wskazówkami na ekranie.

h. po zakończeniu KLIENT otrzymuje poprzez e-mail potwierdzenie dokonanego zamówienia wraz z NUMEREM REZERWACYJNYM.

3. Zawarcie umowy następuje z momentem, w którym użytkownik klika przycisk „Płacę”. Jest to równoznaczne z zapoznaniem się i zaakceptowaniem warunków niniejszego Regulaminu. Od tego momentu przyjmuje się, iż KLIENT zawarł umowę z Tesla Polska Sp. z o.o..

4. Warunkiem otrzymania VOUCHERA jest dokonanie przedpłaty w wysokości podanej na stronie internetowej www.teslawynajem.pl. Przedpłata tam podana, w odniesieniu do PREZENTÓW zawiera podatek VAT.

4.1) W przypadku kart podarunkowych „Godzina z TESLĄ” i „Dwie godziny z TESLĄ” przedpłata jest jedynym świadczeniem, do jakiego zobligowany jest KLIENT.

4.2) W przypadku kart podarunkowych „Dzień z TESLĄ” i „Weekend z TESLĄ” KLIENT zobligowany jest podpisać UMOWĘ NAJMU i wpłacić zwrotną kaucję w wysokości 5000zł. Obowiązuje także limit 100 kilometrów na dobę, a jego przekroczenie wiąże się z opłatą 2zł/km. Wzór UMOWY NAJMU wysyłany jest drogą mejlową natychmiast po dokonaniu zakupu, a w razie niezaakceptowania jej zapisów KLIENT ma prawo odstąpić od umowy zgodnie z zapisami pkt.IV.1 niniejszego Regulaminu

4.3) W żadnym wypadku ani VOUCHERY nie podlegają wymianie na pieniądze, uprawniają jedynie do realizacji PREZENTÓW z zastrzeżeniem punktu IV.1

4.4) Przekazanie przedpłaty określonej w pkt. 4 może nastąpić jedynie za pomocą płatności PayU S.A.

5. Przedpłatę uznaje się za dokonaną z chwilą z chwilą zaksięgowania jej przez serwis PayU

6. VOUCHER jest dostarczany do KLIENTA drogą mailową na wskazany przez KLIENTA adres e-mail, bezpośrednio po złożeniu zamówienia. W ciągu 7 dni od zakupu KLIENT ma prawo zażądać przesłania drogą mailową dokumentu potwierdzającego zakup (faktura VAT).

7. OBDAROWANY może zrealizować otrzymany PREZENT w OKRESIE WAŻNOŚCI VOUCHERA. W celu realizacji PREZENTU, po wręczeniu OBDAROWANEMU przez KLIENTA VOUCHERA, ten ostatni musi dokonać REZERWACJI przed upływem TERMINU REZERWACJI, celem dokładnego ustalenia takich szczegółów REALIZACJI PREZENTU jak: miejsce i czas realizacji PREZENTU, dane OBDAROWANEGO i wszelkich innych niezbędnych szczegółów. REZERWACJE po upływie TERMINU REZERWACJI, a przed upływem OKRESU WAŻNOŚCI VOUCHERA, będą dokonywane w miarę możliwości i dostępności miejsc, ale Tesla Polska Sp. z o.o. nie gwarantuje w takim przypadku REALIZACJI PREZENTU.

7.1) W celu zmiany terminu REALIZACJI PREZENTU na inny termin, OBDAROWANY zobowiązany jest skontaktować się bezpośrednio z WYKONAWCĄ odpowiednio wcześniej, ale nie później niż na pięć dni roboczych przed ustalonym terminem. Takiej zmiany można dokonać maksymalnie 2 razy, z tym zastrzeżeniem, że po upływie TERMINU REZERWACJI taka zmiana nie jest już możliwa.

7.2) Tesla Polska Sp. z o.o. zobowiązuje się dołożyć wszelkich starań, aby REALIZACJA PREZENTU nastąpiła w terminie jak najbardziej dogodnym dla OBDAROWANEGO, niemniej nie jest w stanie zagwarantować REALIZACJI PREZENTU w konkretnym dniu.

7.3) Niezrealizowanie PREZENTU w OKRESIE WAŻNOŚCI VOUCHERA, jak również niedokonanie REZERWACJI przed upływem TERMINU REZERWACJI, oznacza wygaśnięcie wszelkich praw związanych z umową, w szczególności powoduje brak możliwości REALIZACJI PREZENTU przez OBDAROWANEGO i z tego tytułu nie przysługują ani OBDAROWANEMU, ani KLIENTOWI żadne roszczenia, w szczególności roszczenie o zwrot zapłaconej przedpłaty.

7.4) W OKRESIE WAŻNOŚCI VOUCHERA OBDAROWANY może dokonać wymiany otrzymanego VOUCHERA na inny wybrany VOUCHER . Wymiany takiej OBDAROWANY może dokonać na następujących zasadach:

a. na VOUCHER uprawniający do realizacji droższego PREZENTU, po dokonaniu stosownej dopłaty,

b. na VOUCHER uprawniający do realizacji innego PREZENTU o tej samej wartości, co VOUCHER otrzymany, bez ponoszenia żadnych dodatkowych kosztów,

c. na VOUCHER uprawniający do realizacji PREZENTU o niższej wartości od VOUCHERA otrzymanego, ale w tym wypadku OBDAROWANEMU ani KLIENTOWI nie należy się zwrot różnicy w stosunku do dokonanej przedpłaty,

d. Nowy Voucher będzie miał ten sam termin ważności co VOUCHER podlegający wymianie,

e. Wymianie nie podlegają VOUCHERY wygrane w konkursach

f. W przypadku VOUCHERÓW zakupionych z po obniżonej cenie, podstawą do wymiany jest cena rzeczywiście zapłacona a nie cena przed obniżką.

7.5) Wymiany można dokonać telefonicznie z pośrednictwem pracownika działu obsługi klienta Tesla Polska Sp. z o.o.

8. W przypadku kiedy dojdzie do zagubienia lub zniszczenia VOUCHERA, a termin realizacji PREZENTU (OKRES WAŻNOŚCI VOUCHERA) jeszcze nie minął i nie został on jeszcze zrealizowany, możliwe jest, ale wyłącznie na wniosek KLIENTA i za okazaniem dowodu zakupu, wystawienie duplikatu VOUCHERA w wersji elektronicznej (eVoucher).

9. Warunkiem realizacji PREZENTU, po ustaleniu stosownych szczegółów z WYKONAWCĄ, jest oddanie WYKONAWCY przez OBDAROWANEGO podpisanego VOUCHERA.

9.1) OBDAROWANY ma obowiązek stosowania się do instrukcji, zaleceń, regulaminów, wskazówek i poleceń WYKONAWCY. W odniesieniu do PREZENTÓW, których realizacja może zależeć od określonego wieku OBDAROWANEGO lub posiadania określonych uprawnień jak np. prawo jazdy, WYKONAWCA ma prawo sprawdzić te okoliczności, a OBDAROWANY ma obowiązek okazać stosowne dokumenty. Odmowa okazania w/w dokumentów stanowi dla WYKONAWCY podstawę odmowy realizacji PREZENTU.

9.2) WYKONAWCA może odmówić realizacji PREZENTU, jeżeli OBDAROWANY nie stosuje się do jego poleceń lub jeżeli znajduje się w stanie po użyciu alkoholu, środków odurzających lub z uwagi na stan zdrowia lub kondycję psychofizyczną OBDAROWANEGO.

9.3) Wykonawca może także zażądać podpisania przez OBDAROWANEGO dodatkowego oświadczenia, jeżeli jest to związane z ochroną zdrowia lub bezpieczeństwa podczas realizacji PREZENTU.

9.4) OBDAROWANY powinien stawić się na miejsce REALIZACJI PREZENTU minimum 15 minut przed ustaloną godziną.

9.5) Niestawienie się OBDAROWANEGO na miejsce realizacji PREZENTU lub jego spóźnienie się dłuższe niż 15 min. powoduje utratę uprawnień do realizacji PREZENTU, niezależnie od przyczyn , a więc także w przypadku spóźnienia lub niestawienia się na miejscu realizacji z przyczyn losowych.

9.6) W przypadku PREZENTÓW, których realizacja może zależeć od warunków pogodowych, WYKONAWCA może odmówić realizacji PREZENTU, w sytuacji kiedy według jego oceny mogłoby to zagrażać zdrowiu lub życiu OBDAROWANEGO. Wówczas OBDAROWANY ustala nowy termin realizacji PREZENTU bezpośrednio z WYKONAWCĄ. W takiej sytuacji Tesla Polska Sp. z o.o. nie pokrywa kosztów, jakie poniósł OBDAROWNY w związku z realizacją PREZENTU, zwłaszcza takich jak koszty transportu i zakwaterowania..

9.7) Postanowienia 9.6 stosuje się odpowiednio do sytuacji kiedy do niezrealizowania PREZENTU doszło z przyczyn technicznych niezależnych od Tesla Polska Sp. z o.o., w szczególności takich jak awarie maszyn i urządzeń.

9.8) W sytuacjach opisanych w 9.6 i 9.7 oraz w sytuacji, kiedy w danym miejscu w konkretnym dniu odbywa się zbyt duża ilość realizacji PREZENTÓW, Tesla Polska Sp. z o.o. zastrzega sobie możliwość zmiany tego miejsca, o czym WYKONAWCA poinformuje OBDAROWANEGO na co najmniej 6 godz. przed planowanym terminem realizacji. W takiej sytuacji OBDAROWANY, jeżeli nie zgodzi się na nowe miejsce realizacji, może bez ponoszenia dodatkowych kosztów, ustalić z WYKONAWCĄ nowy termin REALIZACJI PREZENTU.

10. W przypadku osób niepełnoletnich lub niemających pełnej zdolności do czynności cywilnoprawnych do realizacji niektórych PREZENTÓW, które mogą się wiązać z pewnym ryzykiem dla zdrowia lub życia OBDAROWANEGO, wymagana jest zgoda prawnych opiekunów małoletniego lub osoby niemającej pełnej zdolności do czynności cywilnoprawnych wyrażona w formie aktu notarialnego, lub też obecność min. jednego z opiekunów na miejscu, w którym jest realizowany PREZENT. Brak dokumentu zgody lub nieobecność jednego z opiekunów są podstawą dla WYKONAWCY do odmowy realizacji PREZENTU.

11. Ceny towarów: wszystkie ceny towarów zamieszczone na stronie internetowej Sklepu:

a. podawane są w złotych polskich,

b. zawierają podatek VAT,

c. ceny zaokrąglane są do pełnych złotych,

11.1) Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta zamówienia.

11.2) Sklep zastrzega sobie prawo do przeprowadzania akcji promocyjnych i wyprzedaży i wprowadzania w nich zmian zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie regulaminami. Uprawnienie powyższe nie ma wpływu na ceny towarów w zamówieniach złożonych przed datą wejścia w życie zmiany, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży

11.3) W przypadku stosowania akcji promocyjnych i wyprzedaży realizowanych przy pomocy SYSTEMU ZAWIERANIA UMOWY zakłada się możliwość wystąpienia błędów przy naliczaniu cen. W przypadku takiego błędu Tesla Polska Sp. z o.o. zachowuje prawo do korekty ceny na prawidłową z uwzględnieniem opublikowanych informacji o akcji promocyjnej lub wyprzedaży, zaś KLIENTOWI przysługuje prawo do odstąpienia od umowy i zwrotu płatności zgodnie z zasadami pkt. IV niniejszego regulaminu.

IV. PRAWO KLIENTA DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY i ROZPATRYWANIE REKLAMACJI

1. W każdym wypadku, w ciągu 10 dni od otrzymania VOUCHERA (drogą mailową), jeżeli PREZENT nie został jeszcze zrealizowany lub zarezerwowany, KLIENT może odstąpić od umowy i zrezygnować z realizacji PREZENTU bez podania przyczyn, zawiadamiając o tym Tesla Polska Sp. z o.o. pisemnie na adres spółki lub na adres biuro@teslawynajem.pl i pod warunkiem okazania dowodu zakupu wystawionego za dokonanie danej płatności.

2. Tesla Polska Sp. z o.o. zobowiązuje się rozpatrzyć każdą pisemnie zgłoszoną wolę odstąpienia od umowy w terminie do 14 dni od dnia doręczenia oraz zwrócić KLIENTOWI wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy stanowiące równowartość najtańszego kosztu dostawy.

3. Wszelkie zwroty płatności dokonywane drogą elektroniczną są przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył konsument, chyba że KLIENT zgodzi się na inny sposób zwrotu.

4. Za oświadczenie woli skutkujące odstąpieniem przez KLIENTA od umowy przyjmuje się także niedokonanie jakiejkolwiek wpłaty w terminie 14 dni roboczych od momentu dokonania zamówienia PREZENTU lub dokonanie wpłaty w niższej niż podana wysokości, lub poprzez złożenie stosownego oświadczenia na piśmie, o ile doszło ono do Tesla Polska Sp. z o.o.. przed upływem terminu określonego w pkt. 1.

5. KLIENT ma prawo do zgłoszenia reklamacji zawiadamiając o tym Tesla Polska Sp. z o.o.  pisemnie na adres spółki lub na adres biuro@teslawynajem.pl.

6. Tesla Polska Sp. z o.o. zobowiązuje się rozpatrzyć w terminie 14 dni od dnia doręczenia, każdą pisemnie zgłoszoną reklamację kierując się ochroną słusznego interesu KLIENTA lub OBDAROWANEGO.

7. Wszelkie zwroty przedpłaty wynikające z reklamacji dokonywane są wyłącznie przelewem na konto KLIENTA.

V. PRAWO Tesla Polska Sp. z o.o. DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

1. Tesla Polska Sp. z o.o. zastrzega sobie możliwość odstąpienia od zawartej z KLIENTEM umowy w sytuacji, kiedy realizacja PREZENTU okazałaby się niemożliwa lub łączyłaby się z rażąco wysokimi kosztami – wówczas KLIENTOWI zwracana jest cała uiszczona przedpłata, o ile nie zdecyduje się on na przedstawioną mu przez Tesla Polska Sp. z o.o.. ofertę specjalną.

2. Za przypadki siły wyższej w szczególności uważane będą sytuacje, kiedy nie może dojść do realizacji PREZENTU, lub byłoby to połączone z rażąco wysokimi kosztami, z powodów niezależnych od Tesla Polska Sp. z o.o.  takich jak: zaprzestanie prowadzenia działalności przez WYKONAWCĘ i niemożność znalezienia na rynku innego, przekraczający zwykłe ryzyko biznesowe wzrost kosztów prowadzenia działalności spowodowany decyzjami organów władzy samorządowej lub centralnej, strajki, demonstracje, kataklizmy pogodowe, działalność terrorystyczna itp.

VI. WSPÓŁPRACA Tesla Polska Sp. z o.o. z WYKONAWCAMI oraz współpraca z innymi firmami

1. Tesla Polska Sp. z o.o. wybiera WYKONAWCÓW spośród podmiotów cieszących się na rynku dobrą opinią, o ugruntowanej pozycji w danej branży, zwłaszcza w odniesieniu do PREZENTÓW, które mogą łączyć się z ewentualnym ryzykiem dla życia i zdrowia OBDAROWANYCH, posługuje się wyłącznie profesjonalistami posiadającymi stosowne uprawnienia wymagane przepisami.

2. Tesla Polska Sp. z o.o. podejmuje również współpracę z firmami, które nie są WYKONAWCAMI, a które kooperując z Tesla Polska Sp. z o.o. promują swoje usługi lub produkty. W takiej sytuacji – kooperacji z innymi podmiotami, regulamin niniejszy jest wiążący, chyba że co innego wynika z zawartej umowy. W każdym jednak wypadku regulamin niniejszy jest wiążący dla OBDAROWANYCH w zakresie realizacji/wykonania PREZENTU, w szczególności, choć nie wyłącznie, te postanowienia regulaminu, które odnoszą się do bezpieczeństwa i zasad realizacji PREZENTÓW.

VII. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH i ADMINISTROWANIE DANYMI OSOBOWYMI

1. Administratorem danych w rozumieniu Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1182 z późn. zm.) jest Tesla Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu 60-176, przy ul. Rzepińskiej 21.

2.1) Dane osobowe KLIENTA i OBDAROWANEGO nie będą przekazywane innym osobom bez ich wiedzy i zgody. Dokonanie wpłaty na konto bankowe Tesla Polska Sp. z o.o. stanowi jednoznaczną zgodę KLIENTA na przekazanie swoich danych osobowych Tesla Polska Sp. z o.o. wyłącznie w celu realizacji PREZENTU.

2.2) Wykorzystanie przez Tesla Polska Sp. z o.o. zgromadzonych danych w celach innych niż określone w pkt. 2.1., w szczególności w celach reklamowych i marketingowych, wymaga uzyskania na to uprzedniej zgody KLIENTA i OBDAROWANEGO.

2. KLIENTOWI zawsze przysługuje prawo wglądu do swoich danych oraz ich poprawiania. Jednakże odpowiedzialność za skutki dokonanych zmian ponosi wyłącznie KLIENT.

3. KLIENT może w każdym czasie zażądać usunięcia ze zbiorów Tesla Polska Sp. z o.o.  swoich danych osobowych, co spółka obowiązana jest uczynić niezwłocznie.

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Ewentualne reklamacje z tytułu niewykonania lub nienależytej realizacji PREZENTU, KLIENT lub OBDAROWANY zgłasza pisemnie do Tesla Polska Sp. z o.o. na adres siedziby biura lub mailowo na adres biuro@teslawynajem.pl w terminie nie późniejszym niż 7 dni od chwili realizacji PREZENTU lub od momentu, kiedy miał być zrealizowany. Pismo reklamacyjne powinno zawierać: dane KUPUJĄCEGO lub OBDAROWANEGO, NUMER REZERWACYJNY, opis sytuacji. Tesla Polska Sp. z o.o. zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji w ciągu 14 dni od daty otrzymania zgłoszenia.

2. Tesla Polska Sp. z o.o. niezwłocznie podejmuje działania w celu rozpatrzenia reklamacji przez WYKONAWCĘ, w sposób jak najbardziej korzystny dla KLIENTA.

3. Tesla Polska Sp. z o.o. ponosi odpowiedzialność wobec KLIENTA za własne działania i zaniechania. Jednakże Tesla Polska Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności wobec KLIENTA i OBDAROWANEGO za ewentualne szkody na osobie, o ile do realizacji PREZENTU posłużyła się profesjonalistą. W przypadku, gdy reklamacja dotyczy działań WYKONAWCY lub jakości zrealizowanego przez niego PREZENTU, Tesla Polska Sp. z o.o.  podejmuje w imieniu KLIENTA w stosunku do WYKONAWCY niezbędne działania, uzgadniając je z KLIENTEM.

4. Tesla Polska Sp. z o.o. nie ponosi żadnej odpowiedzialności, jeżeli w posiadanie VOUCHERA wejdzie i zrealizuje go osoba nieuprawniona. W takiej sytuacji PREZENT traktuje się jako zrealizowany przez OBDAROWANEGO.

5. Tesla Polska Sp. z o.o.  zaleca wszystkim OBDAROWANYM, którzy otrzymali VOUCHER uprawniający ich do realizacji PREZENTÓW, które mogłyby okazać się niebezpieczne dla ich zdrowia lub życia, aby zawierali z wybranymi przez siebie Towarzystwami Ubezpieczeniowymi stosowne umowy ubezpieczenia.

6. PREZENTY znajdujące się na stronie internetowej www.teslawynajem.pl, są możliwie dokładnie opisane, a ich charakterystyka odpowiada temu, czego może oczekiwać zarówno KLIENT jak i OBDAROWANY. Niemniej Tesla Polska Sp. z o.o. zastrzega sobie możliwość pojawienia się drobnych różnic pomiędzy opisem PREZENTU, a jego faktyczną realizacją, w szczególności odnośnie takich cech jak kolor, marka, typ itp.

7. W przypadku wystąpienia jakichkolwiek sporów związanych z realizacją PREZENTU Tesla Polska Sp. z o.o.  zobowiązuje się dołożyć wszelkich starań do ich polubownego załatwienia, a jeśli okazałoby się to niemożliwe, to właściwym do ich rozpoznania będą sądy powszechne właściwe dla siedziby Tesla Polska Sp. z o.o.

8. Niniejszy regulamin stanowi integralną część zawieranej umowy.